Vedtekter for TDFS i 1942

Vedtekter for den nyopprettede stiftelsen Thor Dahl Familieselskab (1942)

For at bevaare vårt elskelige selskab i familien til eviig tid, besluttes herfed følgende regler at gjelde for Thor Dahl FS sitt styre.

 1. Styremedlemmer kan kun være af Dahls slekten med aaner direkte tilbake til Thorelius Dahl.
 2. Innflytelsen i aftstemninger der gjelder firmaets fremtid avgjøres av stemmene til hvert enkelt styremedlem.
 3. Det vil til enhveer tid kun finnes 100, etthundrede, stemmer der kan fordeles mellom styremedlemmene.
 4. Stemmer kan gives bort efter stemmeholdernes forgodtbefinnende, sålenge mottaker kan vise sitt slektskab med Thorelius Dahl. Denne transaksjon af stemmer kan kun foretas i styresamlinger der ofer halvparten av de stemmeholdige er tilstede for å beviitne transaksjonen.
 5. Ved en stemmeholders bortgang gaar alle hans stemmer til sittende styreleder. Styreleder vil saa fordele stemmene i neste styremøte efter testament, eller norsk arvelov hvis testamente ikke foreligger, med følgende unntak:
  1. En stemmeholder kan testamentere sine stemmer til andre enn sine naturlige efterfølgere, men bare hvis de kan viise sitt slektskab med Thorelius Dahl.
  2. Hvis der ikke finnes naturlige efterfølgere men der finnes ekteskabelig relasjoner, vil ikke halvparten tilfalle hans hustru, men tilbakeføres til Dahl slekten efter normal arverett.
 6. Ved stemmeholders bortgang skal styreleder innkalle til styremøte så snart som mulig, og ikke senere enn et år etter dødsfallet.
 7. Er arvingen ikke nåed myndighets alder, skal der oppnevnes en verge. Vergen skal styre arven inntil arvingen er nåed myndighetsalder og hans arv skal tilfalle han. Oppnevnelse av verge skal skje på styremøte, og være det nærmeste familiemedlem der erkjenner seg omsorgsansvar.
 8. For at avholde et gyldig styremøte skal minst halvparten av de stemmeberetigede være til stede. Ikke oppmøtte familiemedlemmer, skal regnes at avgi blank stemme, med avstemning.
 9. Styreleders stemme skal avgjøre hvis der foreligger et jevnt resultat.
 10. For at endre disse regler, kreves 2/3 flertall i et styremøte.

Mars 1942
Thorelius Dahl

Senere tillegg:

 1. Hvis stemmer er gitt bort til barn mens man er i livet og barnet dør, skal stemmene returnere til forelderen.
 2. Ingen kan ha desimalstemmer. Resten etter en fordeling fordeles etter alder. Dvs. hvis 11 stemmer skal deles på tre arvinger vil hver på 3 og de to eldste en stemme ekstra.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.